سخن دیگر

یادت باشد شب با تمام عظمتش سایه ای بیش نیست
» بعضی ها برابر ترند :: ۱۳٩۳/٤/۱
» بعضی ها برابر ترند :: ۱۳٩۳/٤/۱
» سرنوشت ایران :: ۱۳٩۱/۸/۸
» سخنان ادولف هیتلر 5 :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» ای قوم به حج رفته .... :: ۱۳٩۱/۱/٦
» چرا یهود بد است؟؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» چقدر از افکارت مال خودت :: ۱۳٩٠/٥/٦
» نام این جنایت را چه باید گذاشت...؟ :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
» قحطی بزرگ در ایران (نسل کشی در ایران توسط انگلیس) :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» هدف بزرگ حکومت رایش سوم(پایان بخشیدن به استعمار جهانی) :: ۱۳۸٩/٩/٥
» قربانگاه :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» سخنان ادولف هیتلر(4) :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» سخنان هیتلر (3) :: ۱۳۸٩/٦/٦
» چرت و پرت 3 :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» رسول رستاخیز :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» داوری :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» سخنان ادولف هیتلر 2 :: ۱۳۸٩/۱/۸
» طوفان اوت نا پیشتیم (طوفان نوح) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» حال مردم ما(خر برفت خر برفت) :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» آواز خوش زندگی :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» مرگ و آزادی :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
» بدون شرح :: ۱۳۸۸/٧/٦
» چرت و پرت2 :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» جامعه کرم گرا :: ۱۳۸۸/٦/٤
» چرت و پرت :: ۱۳۸۸/٦/٢
» ایا سبز پیروز است :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
» ای گل تازه.......... :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
» بگو به ایران :: ۱۳۸۸/٤/٢
» شطرنج :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» گرسنه :: ۱۳۸۸/۳/٢٤
» جلادهای ترسان :: ۱۳۸۸/۳/٢٤
» سخنان ادولف هیتلر بر گرفته از کتاب نبرد من :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» مست و هوشیار :: ۱۳۸۸/۳/۸
» فردوس برینت کجاست؟ :: ۱۳۸۸/۳/۱
» لطفا گوسپند باش :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» آزادی :: ۱۳۸۸/٢/٩
» حج :: ۱۳۸۸/۱/٢۸
» ادولف هیتلر رهبری که عاشق کتاب بود :: ۱۳۸۸/۱/۱٤
» بازی :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
» هزینه ای که جمهوری اسلامی برای وحدت عربی می پردازد :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» تن کشی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» سکوت کن ! :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
» چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٦
» دهانت را می بویند: :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» خرچنگ های مردابی(باغ کال پرست) :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» خیام :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» سکوت :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» سکس :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» مست و دیوانه :: ۱۳۸٧/۱٢/٩
» بنام خدا :: ۱۳۸٧/۱٢/٩