بازی ،بازی،بازی خورشید و زمین(تغییر فصل)

بازی،بازی،بازی ابر و زمین تشنه(باران)

بازی، بازی،  توپ بازی (فوتبال ایرانی)

بازی ،بازی، با موهای تو بازی(نوازش کودکانه)

بازی ،بازی، با واژه ها بازی(ابراز عشق)

بازی ، بازی ،بازی باهم بازی(ازدواج)

بازی، بازی ،بالبان تو بازی(بوسه بی انتها)

بازی، بازی ،شطرنج بازی(سیاست)

بازی،بازی، با احساس من بازی(رفتن تو)

بازی بازی با احساس تو هم بازی (شوخی بی جا)

بازی ،بازی،با تاریخ من وتو بازی(................................)

بازی، بازی، با خدا هم بازی(..................................)