بنام خدا

یکی بود یکی نبود غیر خدا هیچ کی نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

همیشه با خودم فکر می کردم اگر غیر از خدا کسی نبود پس قصه گو چطوری می خواد درباره قصه اش حرف بزن پس این همه شخصیت توی قصه اش از کجا امد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خوب چون من دیونه هستم نمی تونم درست فکر کنم حتمااااااااااااااااااااااا