گرسنه

 

هر برادر تنی

                  - اگر

                             -  گرسنه نیست

با تو که گرسنه ای

خصم خانگیست .

 

هر غریبه ی گرسنه

                           - با گرسنه ها

                                          - ولی

                                               - برادر است .

هر برادری که

                      -  خواب می کند تو را

                                            - و

                                            - نان خویش می خورد
یارِ دشمنان توست .

در نبردِ ما

                 - گرسنه را

                                 - گرسنه ، یاور است .

 

 

                                            25 اردیبهشت 58 ایرج جنتی عطایی