وطن پرنده پر در خون!

وطن: شکفته گل در خون !

وطن: فلات شهید  و  شب !

وطن: پا تا به سر خون !

وطن:ترانه ی زندانی!

وطن: قصیده ی ویرانی !

ستاره ها اعدامیان ظلمت

به خاک اگر چه می ریزند !

سحر دوباره بر می خیزند !

بخوان که دوباره بخواند

این عشیره ی زندانی

گل سرود شکستن را

بگو که به خون بسراید

این فبیله ی قربانی

حرف اخر رستن را

با دژخیمان اگر شکنجه

اگر بند است وشلاق وخنجر

اگر مسلسل وانگشتر

با ما تبار فدایی !

با ما غرور رهایی !

به نام آهن و گندم !

اینک ! ترانه آزادی !

اینک ! سرودن مردم !

امروز ما

امروز فریاد

فردای ما

روز بزرگ میعاد !

بگو که دوباره می خوانم

با تمامی یارانم

گل سرود شکستن را !

بگو ! بگو که به خون می سرایم

دوباره با دل وجانم

حرف اخر رفتن را !

بگو به ایران!

بگو به ایران !

ترانه سرا:ایرج جنتی عطایی

حواننده:داریوش         اهنگساز:فلیسیانو          تنظیم کننده:واروژان