بینا باش نه به اندازه کرکس که از بلندای اسمان تنها لاشه های متعفن را می ببیند.
خاکی باشه نه به اندازه کرم خاکی که نمی تواند زیبای دنیا را ببیند.
استوار باش نه به اندازه دیوار ،که هر کس و نا کس بر تو تکیه کند.
جذاب باش نه به اندازه ای گل، که هر کس تو را بخواهد بچیند برای خود.