گاهی سکوت گویا تر از بلند ترین فریاد هاست

و گاهی سکوت مهره باطلی  بر تمام فریاد ها

گاهی سکوت اغاز فریادی بلند ست

و گاهی سکوت پایان فریادی بلند ست