صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده؟
اذین بند و رخت!!!چطور؟
اگر کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند.
یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند،رنگی ویژه می تواند شما را به آرامش یا به خشم در اورد.و یا پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و...
به صد زبان با شما گفتگو می کنند.همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند...

ارد بزرگ