آنچه را که امروز به نام دولت به ما تحمیل می کنند محصول  وحشناک اشتباهات گذشته ای است که غیر از رنج و بدبختی برای ما سودی نخواهد داشت.

وقتی ملتی از اشتباهاتی که  مرتکب شده رنج می برد و در برابرش سر تسلیم فرود اورد و می داند که با ناتوانی تمام تسلیم شده و تنها بهانه اش این است که غیر از تسلیم شدن چاره ای ندارد و کاری از دستش ساخته نیست .به طور مسلم یک چنین نسلی و ملتی محکوم به زوال و نابودی است

شاید افرادی هم گاهی فکر می کنند که باید از جای خود تکان بخورند اما دیگران و کسانی که در نا امیدی  فرو رفته و همه چیز را مشکل می دانند به آن  ها خواهند گفت این کار غیر ممکن است و ما در این مجاهدت پیروز نخواهیم شد و پیروزی ما چیزی است که به دست آوردن ان محال است

اما ما به آن ها خواهیم گفت این دلایل بی پایه است و احمق ها هستند که ناتوانی و ضعف را به خود تلقین می کنند

سخنان ادولف هیتلر بر گرفته از کتاب نبرد من

      حقایقی درباره جنگ جهانی دوم ( کلیک کنید)١

      حقایقی درباره جنگ جهانی دوم ( کلیک کنید)  ٢  

     حقایقی درباره جنگ جهانی دوم ( کلیک کنید)٣

....................................................

            انـــــجـمــن نـــازی ســـــنتر