ستم(ظلم) ابدی است تنها ستمکار (ظالم) است که عوض می شود