اگر ملتی اراده داشته باشد در هر کار پیروز خواهد شد.

تمام حکومت ها فقط می توانند با تکیه بر قدرت ملت وجود داشته باشند.اگر ملت و دولت با هم متحد شدند می توانند یک قدرت دیگر نیز به وجود آورند که اهمیت ان خیلی بیشتر است و آن را  احساس ملی گویند.

داوری را که می توان درباره یک دولت کرد در ابتدا فایده ای است که می تواند به ملت برساند و همین مطلب است که تاریخ درخشان یک ملت را برای همیشه سر بلند نگاه می دارد.

 

ادولف هیتلر بر گرفته شد  از کتاب نبرد من

..............................................................................................

                      انــجـمــن نـــازی ســنتر