امروز روز کشتار بی رحمانه میلیون ها گوسپند بی گناه است .تنها در عربستان در امروز بیش از ٣٠٠٠٠٠٠ میلیون گوسپند  به دست قصابان سپرده می شوند  حال فکرش را بکن که در جهان چند میلیون گوسپند به نام خدا به قتلگاه می روند...

                      این چه خدای مهربانیست

نمی دانم شاید خدا تنها به ما ادم ها تعلق دارد که فرمان به قتل موجودات زنده دیگر  می دهد.