سخن دیگر

یادت باشد شب با تمام عظمتش سایه ای بیش نیست
نویسنده: بوف - ۱۳٩٠/۱/۱۳

 

ان ها در میان ما زندگی می کنند. در ظاهر شبیه ما هستند اما در باطن خبیث ترین موجوداتی هستند که پای به روی زمین گذاشته اند.
آنها انگل های هستند که شیره وجودی یک اجتماع را می مکند و از پیکره آن اجتماع برای اهداف کثیف شان استفاده می کنند و پیکر بیمار ان جامعه را رها می کنند تا بمیرد.
به سان مایعی بی رنگ، به شگل و رنگ هر ظرف در می ایند اما باطن خود را نگه می دارند. انقدر انجا می مانند تا بگندند و لجن همه جا را فرا بگیرد. ان هنگام با اولین تابش خورشید ان ها بخار می شوند و می روند و ظرف را با آن لجن ها و کثافت ها به حال خودش رها می کنند و می روند.
آن ها هم چون اب باران که در عمق شکاف بزرگ ترین صخره ها نفوذ می کند رخنه می کنند و در انجا انقدر می مانند تا در تاریکی شب در ان هنگام که همه در خواب هستند و سرمای نادانی بر همه جا حکم می کند آرام ،آرام با هم یکی می شوند و یخ می بندند و محکم ترین کوه ها را خورد می کنند.
ان ها کیستند که در میان ما هستند اما با ما نیستند.آن جانوران درنده خو که به میزبانان خود رحم نمی کنند.آنهای که تنها ذات دروغگوی دارند. بر سر سفر نعمت های ما مظلومان می نشینند و لبخند را بر لبانشان می دوزند . تا مبادا فکر های پلیدشان را از چشمانشان بخوانید.آن قومی که به فرزندان ولی نعمت شان نیز رحم نکردن به همان کسانی که آن ها را از بردگی رهاندن. همان های که به آنها ازادی ، اسایش ، نان و جا برای زندگی دادند ؟؟؟؟
اری آن انگل های خون آشام کسانی به جز صهیونیست های یهودی نیستند.همان های که فرزندان کوروش بزرگ را به بهانه واهی قتل عام کردند همان های که از 21 اسپند تا 13 فروردین ماه 75800تن از بهترین فرزندان این اب و خاک را قتل عام کردند و هر ساله با کمال بی شرفی در 21 اسپند (14،15 آدار) جشنی با نام پوریم می گیرند . و به خاطر ریختن ان همه خون پاک نیاکان ما رقص و پایکوبی می کنند .ان ها نسلی از نخبگان ایران که مانع از نفوذ ان ها در حکومت بودند را به خاک و خون کشیدند و با این کار زمینه فروپاشی امپراطوری هخامنشیان را فراهم کردند. این جنایت را چگونه می توان توجیح کرد این نسل کشی ،این ایرانی کشی را ...؟
ذات پلید این قوم وحشی در این جنایت به خوبی مشخص است این جنایت کاران مظلوم نما...
نام این جنایت  را چه می توان گذاشت...؟
ادامه مطلب را بخوانید......

کشتار پوریم یک حقیقت است اما دخالت خشایار شاه در این واقعه دروغی بیش نیست این  واقعه در حقیقت با کمی تحریف و جابه جای در تورات امد است  اما اگر کمی با دقت تورات را  بخوانیم حقیقت را خواهیم فهمید ...
حقیقت این است که مردخای یهودی به وسیله دو نفر از خواجه های درباره به نام های بغتان و تارش، ملکه وشتی  را می کشد و برای اینکه  در نظر شاه خودش را خوب جلو دهد ان دو نفر را  لو می دهد او با کاری حساب شده هم ملکه وشتی را  از میان برداشته هم توانسته خود را در پیش شاه خوب جلو دهد و مقامی پیدا کرد.مردخای به شاه پیشنهاد می دهد  بجای ملکه وشتی شاه با دختری به نام استر ازدواج کند اما  استر دختر عموی(دختر برادرش) خود مرد خای بوده بدون انکه به شاه دین و نصبت ان را بگوید در جریان تحقیقات  هامان نخست وزیر متوجه می شود که این توطئیه قتل توسط  مردخای برنامه ریزی شد.
هامان  بر سر میز شام وقتی که فقط شاه و ملکه استر بودند این جریان را مطرح می کند بدان انکه بداند استر فامیل و هم دین  مردخای هست
 استر بی درنک خبر را به گوش مردخای می رساند. انها نقشه ای برای هامان می کشند.استر با فراخواندن  هامان به اتاق خود جوری صحنه سازی می کنند که نشان دهد هامان قصد تجاوز به استر را دارد و در ان هنگام شاه وارد اتاق میشود وقتی خشایار شاه این صحنه را می بیند دستور مرگ هامان را می دهد در ادامه استر ،مردخای را به عنوان فردی امین به شاه برای نخست وزیری معرفی می کند و شاه هم قبول می کند.شاه در این زمان اماده  جنگ با یونان بوده  برای همین اداره کشور را به دست مردخای می دهد تا خود راهی یونان شود مردخای  هم  بعد از رفتن شاه در 21 اسپند (13 ادار) شروع به کشتار سیستماتیک نخبگان ایرانی می کند تا حکومت هخامنشیان را از درون نابود کند این کشتار تا 12 فروردین طول می کشد که موج گشترده ای از وحشت  را میان مردم پراگنده می شود و در روز 13 فروردین  مردم  از خانه های خود فرار می کنند تا به دست یهودیان کشته نشوند یهودیان وقتی این موج گسترده  فرار را می بینند بخاطر اینکه می ترسن شاه بفهمد دست از این کشتار بر می دارند. در این کشتار٧۵٨٠٠ نفر از روشنفکران و اندیشمندان ایرانی کشته شدن....
این نوشته بر اساس خود تورات می باشد می توانید تحقیق کنید