همین جوری شبیه هم هستن ها!!!!

واقعا در این دنیا که دائما دارند تفکرات خودشان در هر قالبی به خورد ما می دهند چطوری می توانیم بگویم این  انتخاب انتخاب خودم است از کجا می دانید که این انتخاب را قبلا کسی به خورد تان نداده باشد؟؟؟؟