سخن دیگر

یادت باشد شب با تمام عظمتش سایه ای بیش نیست