سخن دیگر

یادت باشد شب با تمام عظمتش سایه ای بیش نیست

تیر 93
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
11 پست