سرنوشت ایران

سخنان ژنرال آیزنهاور 29 نوامبر 1952 در نخستین 

سخنرانی همگانیش پس از گزینش شدن به سمت 

رئیس جمهور آمریکا :

 گمان نمی کنم منطقه ای مهمتر از ایران روی نقشه

 جغرافیایی جهان وجود داشته باشد,ایران هم دارای نفت

 است و هم در چهار راه جهان واقع شده است.

 نباید وضعیتی پیش آید که ایران به گذشته دور خود بازگردد

 و یک قدرت نظامی شود. وای به وقتی که میلیتاریسم

 ایرانی زنده شود؛ بروید تاریخ این کشور را بخوانید تا متوجه

 حرف من بشوید.

/ 1 نظر / 41 بازدید
Ferhood

تاریخ این کشور خیلی وقته مرده دست های خودمون بودند که تیشه به ریشه ها زند و خیلی ها بنا بر منافعشان خودشان را به خواب زندند... کم هم نیستد در اطراف فقط باید به خود نگاه کرد..